پارسه - پاسارگاد

به نام خدا

درس تاریخ اول  سال تحصیلی 90-1389

ردیف

ماه

هفتـــــه

موضوع / نام درس

تاریخ

1           

مهر

اوّل

آشنایی بادانش آموزان و اعلام برنامه ها

5/7/1389

دوم

تعطیل

 

سوم

درس اول : اهمیت وفایده ی مطالعه ی تاریخ

19/7/1389

چهارم

درس دوم : انسان های اولیه چگونه می زیستند؟

26/7/1389

2             

آبان

اوّل

درس سوم : روستاچگونه به وجودآمد؟

3/8/1389

دوم

آزمون

10/8/1389

سوم

درس چهارم : شهرهاوکشورهای دنیای قدیم ( 1 )

17/8/1389

چهارم

درس چهارم: شهرها و کشورهای دنیای قدیم ( 1 )

27/8/1389

3               

آذر

اوّل

درس پنجم : شهرها و کشورهای دنیای قدیم ( 2 )

1/9/1389

دوم

آزمون

8/9/1389

سوم

درس ششم : ایران پیش از آریایی ها

15/9/1389

چهارم

درس هفتم : آریایی ها چه کسانی بودند؟

22/9/1389

پنجم

آزمون

29/9/1389

4              

دی

اوّل

درس هشتم : تشکیل حکومت ماد

6/10/1389

دوم

درس نهم : حکومت هخامنشی چگونه به وجودآمد؟

13/10/1389

سوم

برگزاری یک آزمون ازابتدا تا پایان درس نهم

20/10/1389

چهارم

محاسبه ی نمره های تکوینی و ثبت دردفتر

27/10/1389

5             

بهمن

اوّل

آزمون نوبت اول

4/11/1389

دوم

درج نمره های تکوینی و پایانی درلیست نمرات

11/11/1389

سوم

درس دهم : اوضاع اداری و همسایگان ایران درزمان هخامنشیان

18/11/1389

چهارم

درس یازدهم : چراهخامنشیان سقوط کردند؟

25/11/1389

6              

اسفند

اوّل

تعطیل

 

دوم

اشکانیان بیگانگان راازایران بیرون راندند؟

9/11/1389

سوم

چراحکومت اشکانی منقرض شد؟

16/12/1389

چهارم

آزمون

23/12/1389

7              

فروردین

اوّل

تعطیل

 

دوم

تعطیل

 

سوم

احوال پرسی بادانش آموزان ومرور درس های قبلی

15/1/1390

چهارم

تأسیس سلسله ی ساسانی

22/1/1390

پنجم

وضع ایران درزمان ساسانیان چگونه بود؟

29/1/1390

8         

اردیبهشت

اوّل

سقوط سلسله ی ساسانی

5/2/1390

دوم

آزمون از تمام کتاب

12/2/1390

سوم

محاسبه ی نمره های تکوینی و ثبت درلیست نمرات

19/2/1390

چهارم

تذکر نکات مهم قبل از برگزاری آزمون پایانی

26/2/1390

9               

خرداد

آزمـــون پایانـــی

 

نوشته شده در یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:24 توسط یحیی امیری| |


:قالبساز: :بهاربیست: